درباره با میزبان

سامانه اینترنتی بامیزبان این شرکت یک مجموعه دانش بنیان بوده در نظر دارد با ازبین بردن واسطه ها در امر گردشگری و پایین آوردن هزینه ها به صنعت گردشگری کشور و همچنین به اقتصاد خانوارهای ایرانی کمک کند